неделя, 5 май 2013 г.

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”


ХУМАНИЗЪМ ИЛИ КАПИТАЛИЗЪМ

ЛЕВИЦАТА - ШАНСЪТ ЗА СПРАВЕДЛИВА И СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
                            
Двадесет и три годишният преход – грабителски, разрушителен и антисоциален -  доведе страната до Трета национална катастрофа.Два милиона прокудени граждани, предимно млади хора. Два милиона и половина унизени пенсионери. Стотици хиляди безработни. Демонтаж на социалните системи, пълно социално неравенство. Не работеща икономика, декапитализирана държава. България закотвена като най-бедната страна.
Отговорност за тази реставрация на най-примитивен капитализъм носят всички основни партии на прехода. Те узакониха наложения отвън на страната неолиберален консенсус, който ни сблъска с икономическа безизходица и социално безправие. Ние отхвърляме партиите на прехода.
Кризата се задълбочава във всички направления не само у нас, но и в ЕС. Изправени сме пред хуманитарна катастрофа. Капитализмът демонстрира все повече своя престъпен характер. Социално-икономическите катаклизми, агресивните войни, посегателствата върху човека и природата са осъдителна присъда срещу капитализмът и псевдодемокрацията.
Ние не приемаме бламирането на човешките ценности и добродетели. Капитализмът не подлежи на хуманизиране. Той е свят без бъдеще, защото експлоатира и противопоставя хората, разделя обществата и народите. Бедни и богати, свърх бедни и свръх богати – това е път за никъде. Ние отхвърляме капитализма като вечна и доминираща система.
Партия „Българската левица“ заедно с Европейската левица има воля за решителна борба срещу политико-икономическото статукво, срещу политиката на социални ограничения. Ще се съпротивляваме и ще защитаваме интересите на мнозинството. Ще водим битка с десницата за установяване на алтернативен на капитализма – нов социално-икономически и политически модел. Само модерно социалистическо дълголетие ще превърне България в справедлива, солидарна и прогресираща страна.

Лявото днес е гарант за България утре!



НАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
         
● Социална държава без греховете от миналото, работещи социални системи.
● Спиране разрухата в икономиката, развитие на наукоемки и   високотехнологични производства;
● Сигурност и растеж на жизненото равнище на гражданите, осигуряване на европейски стандарти и бъдеще за поколенията;
● Работещо демократично управление чрез разширяване на пряката демокрация, и утвърждаване на гражданското общество;
● Гарантиране човешките права и свободи на всички граждани в страната, върховенство на закона;             
● България ще заеме достойно място в Европа и света, само ако извърши кардинална социално-икономическа, информационна и екологична модернизиция на страната.

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ ВОДИ БОРБА С:
1
Бедността, безработицата, експлоатацията;                     Агресията на капитала срещу труда;
Грабителската приватизация, концесионните далавери;
Произвола на банките и финансовите спекулации;
Олигархията, корупцията и престъпността;
Превръщането на здравето и образованието в стока;
Бездуховността, безразличието, бездушието;
Посегателствата върху природата и земята;
Всички форми на дискриминация;
Сателитната външна политика;
Хегемонизма, милитаризма и войната;
Фалшивата и платена демокрация;
Икономическата и политическа принуда над медиите;
Партия „Българската левица“ е срещу всеки, който поставя чужди, лични и корпоративни интереси над обществения и национален интерес. Спасението на родината е в наши ръце.
         
ХОРАТА ПРЕДИ ВСИЧКО!

Човекът е главната ценност и център за истинската политика. Това е нашата философия и от нея следват приоритетите за:

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА ЗА УСКОРЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ:

1. Засилена /Нова/ социална политика:
▪ преразпределяне през бюджета на минимум половината от БВП като значителна част от него да са разходите за здравеопазване, образование, наука и развойна дейност, култура, спорт;
▪ всеобщо и безплатно здравеопазване, безплатно висше образование, специални грижи за младежта, младите семейства и хората в неравностойно положение;
▪ регулярно индексиране и нарастване на пенсиите, гарантирана минимална пенсия, равна на 70 % от минималната работна заплата;
▪ спиране на всякакви опити за приватизация на системите за здравеопазване и образование и за държавно финансиране на частния бизнес в тези системи;
▪ премахване на потребителската такса, премахване на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързаните групи;
▪ растящи детски надбавки за всички деца;
▪ държавна подкрепа за българската култура, реални права за творческите съюзи, специално внимание на читалищата и народното творчество;
▪ коренна промяна на пенсионната политика.

2. Защита на труда, пълна трудова заетост:
▪ осигуряване на справедливи трудови договори, правото на безопасен и достоен труд;
▪ ускорено догонване на средното европейско заплащане, удвояване на средната работна заплата до 4 години;
▪ нарастване на минималната заплата до 60 % от средната;
▪ достойно заплащане на работещите в социалните сфери;
▪ държавата, общините и бизнесът да се ангажират с намирането на първа работа на завършилите средно и висше образование млади хора;
▪ освобождаване от данък печалба, който инвестира в производството и   открива работни места;
▪ разваляне концесиите за златодобив, и „Софийска вода“, договорите с ЧЕС, ЕОН и ЕВН, което ще носи 4 млрд. лева печалба ежегодно на държавата; при всяка концесия да има гарантиран държавен пакет и минималната концесионна такса да е минимум 30 %

3. Нова политика на доходите:
▪ доходите да съответстват на цените, отмяна на плоския данък;
▪ въвеждане на необлагаем минимум и на прогресивно подоходно облагане;
▪ намаляване дела на косвените данъци, съществено съкращаване на ДДС за лекарствата, книгите, учебниците и помагалата към тях и на основните храни;
▪ въвеждането на прогресивен данък за едрата градска и поземлена собственост, въвеждане на данък богатство.
         
4. Националното богатство да служи на обществените интереси:
▪ стратегическите отрасли и предприятия, природните ресурси,  естествените монополи и животоосигуряващите дейности (енерго, топло и водоснабдяване, масов обществен транспорт, чистота) да бъдат държавни или общински;
▪ частната собственост да не надвишава половината от собствеността в страната;
▪ всяка собственост да има социална функция;
▪ отговорност за криминалните приватизационни афери, отмяна на царската реституция;
▪ одържавяване на естествените монополи;
▪ отмяна на скандалните заменки.

5. Държавно регулиране, устойчиво и екологично развитие:
▪ да се разработи 20-годишна стратегия за развитие на България, на базата на която всяко ново Народно събрание приема 4-годишни програми, приоритет на наукоемката икономика и високотехнологичните отрасли;
▪ условия за националния бизнес и чуждестранните инвестиции, създаване на държавни и популярни банки; максимално усвояване на европейските фондове; подпомагане на дребния и среден бизнес;
▪ защита на българското село, на земеделските производители, мерки срещу спекулата на пазара, борба срещу незаконните картели;
▪ екологичен сертификат за всяко значимо бизнес начинание; недопускане на ГМО продукция; поддържане на природните паркове и защитени зони, развитие на зелената енергия, стимулиране на енергоспестяванията;
▪ равновесно развитие на районите в страната;
▪ стимулиране на българското производство;
▪ подпомагане на земеделските кооперации, защита и развитие на селскостопанската наука;
▪ развитие на туризма във всичките му форми;
▪ национална програма за залесяване и възстановяване на горите.

6. Многопосочна европейска външна политика:
▪ балансирани стратегически отношения с ЕС, Русия, САЩ, КНР,   -възраждане на сътрудничеството с традиционните партньори, страните от ОНД, Източна Европа, Близък Изток;
▪ мир, добросъседство и европейска интеграция за Балканите;
▪ защита на българските граждани в чужбина;
▪ грижи за българската диаспора по света, включително ускорено и облекчено предоставяне на гражданство за хора с български произход;
▪ държавна инициатива за справедливо обезщетяване на потомците на тракийските българи, жертви на геноцида от преди 100 години.
         
7. Национална, обществена и лична сигурност:
▪ гарантиране на международната сигурност на страната чрез мирна и ефективна въшна политика и дипломация, отказ от чужди военни бази и от български военни контингенти в чужбина;
▪ достоен статус за Българската армия, офицерите и войниците;
▪ връщане държавата на нейните граждани, гарантиране на обществения ред и личната неприкосновенност;
▪ борбата с престъпността да е ефективна, а не показна, особен акцент върху борбата с престъпността и корупцията по високите етажи на властта;
▪ закон за защита на гражданите в България.

8. Работеща демокрация:
▪ свободите и правата на гражданите да са в центъра на политиката;
▪ държавност и силно местно самоуправление;
▪ равноправно безплатно участие в изборите; референдуми по най-важните въпроси;
▪ разбирателство и интеграция на етносите; развитие на гражданското общество;
▪ превръщане на държавните медии в обществена институция, в която различните партии не се дискриминират като имат правен и безплатен достъп;
▪ премахване на имуществения ценз за участие в изборите;
▪ дебюрократизиране на обслужването на гражданите и фирмите;
▪ създаване на общински предприятия за производство и услуги;
▪ подпомагане на по-малките и слабо развити общини;
▪ ефективна и неполитизирана правосъдна система.


Мисията на Партия „Българската левица“ е възраждането на социалистическата идея на родна земя. Ние сме колкото национално отговорна, толкова и интернационално свързана политическа сила. Затова реализацията на своята Предизборна пратформа виждаме в рамките на една Обединена Левица у нас и на Европейската Левица на континента.

Няма да бъдем поредните социални амортисьори. Ние сме носители на истинска политическа алтернатива. Антикапитализмът, мирът, демокрацията и социализмът е нашето верую и база за лява политика. За Българската и Европейската левица капитализмът не е последната дума в човешката история.



ИДВАМЕ ДА ПРОМЕНИМ БЪДЕЩЕТО!


ЗАЕДНО НА БОРБА ЗА НОВ ХУМАНЕН СВЯТ, ЗА СПРАВЕДЛИВ И СОЛИДАРЕН ЖИВОТ!


◊◊◊

Няма коментари:

Публикуване на коментар